BlackBerry 7100
BlackBerry 7230
BlackBerry 7290
BlackBerry 7730
BlackBerry 7130v
BlackBerry 7100v
BlackBerry 7100t
BlackBerry 7130c
BlackBerry 7520
BlackBerry 7100g
HTC 7 Mozart
HTC 7 Trophy
HTC 7 Pro
Motorola 7500
Nokia 7390
Nokia 702
Nokia 7500 Prism
Nokia 7310 Supernova
Nokia 7610 Supernova
Nokia 7070 Prism
Nokia 7200
Nokia 7210
Nokia 7250
Nokia 7280
Nokia 7600
Nokia 7610
Nokia 7650
Nokia 7710
Nokia 7250i
Nokia 7110
Nokia 7260
Nokia 7270
Nokia 7370
Nokia 7360
Nokia 7380
Nokia 7373
Nokia 7210 Supernova
Nokia 7100 Supernova
Nokia 7310 Classic
Nokia 7510 Supernova
Nokia 7020
Nokia 7230
Nokia 700
Nokia 701
Sharp 770
Vodafone 710
Vodafone 716
Vodafone 725