BlackBerry 6710
Doro 610
Nokia 6020
Nokia 6021
Nokia 6030
Nokia 6090 Carphone
Nokia 6100
Nokia 6101
Nokia 6111
Nokia 6170
Nokia 6220
Nokia 6230
Nokia 6510
Nokia 6600
Nokia 6610
Nokia 6630
Nokia 6670
Nokia 6680
Nokia 6810
Nokia 6820
Nokia 6822
Nokia 6230i
Nokia 6610i
Nokia 6110
Nokia 6130
Nokia 6150
Nokia 6210 Navigator
Nokia 6250
Nokia 6260
Nokia 6060
Nokia 6270
Nokia 6125
Nokia 6131
Nokia 6280
Nokia 6681
Nokia 6080
Nokia 6090
Nokia 6103
Nokia 6233
Nokia 6234
Nokia 6310
Nokia 6310i
Nokia 6820a
Nokia 6070
Nokia 6303i Classic
Nokia 600
Nokia 603
Nokia 6085
Nokia 6151
Nokia 6288
Nokia 6300
Nokia 6133
Nokia 6500 Classic
Nokia 6120 Classic
Nokia 6110 Navigator
Nokia 6500 Slide
Nokia 6267
Nokia 6138
Nokia 6120
Nokia 6301
Nokia 6555
Nokia 6124 Classic
Nokia 6220 Classic
Nokia 6600 Fold
Nokia 6600 Slide
Nokia 6210
Nokia 6650D
Nokia 6300i
Nokia 6700 Classic
Nokia 6303 Classic
Nokia 6730 Classic
Nokia 6212 Classic
Nokia 6700 Slide
Nokia 6600i Slide
Nokia 6303 Illuvial
Samsung 600
Vodafone 655 Chat
Vodafone 625