Alcatel View DB
Alcatel V155
Alcatel V860 Smart II
Alcatel V655W Chat
Alcatel V575
Asustek VDA IV
Cheng Uei Vodafone 340
HTC VDA II
Huawei Vodafone 810
Huawei Vodafone Smart platinum 7 VFD-900
Huawei Vodafone Smart ultra 7 VFD-700
Huawei Vodafone Smart prime 7 VFD-600
Huawei Vodafone Smart turbo 7 VFD-500
Huawei Vodafone Smart N8 VFD-610
Huawei Vodafone 716
Huawei Vodafone 735
Huawei Vodafone Smart speed 6 VF-795
JAGA V30B
LG V10 H900PR
Motorola V1050
Motorola V3 Black
Motorola V360
Motorola V525
Motorola V550
Motorola V66i
Motorola V70
Motorola V980
Motorola V171
Motorola V220
Motorola V3 Silver
Motorola V300
Motorola V3688
Motorola V50
Motorola V500
Motorola V545
Motorola V600
Motorola V620
Motorola V635
Motorola V66
Motorola V3 Pink
Motorola V3x
Motorola V3i
Motorola V3 Blue
Motorola V3
Motorola V975
Motorola V40
Motorola V547
Motorola V235
Motorola V560
Motorola V177
Motorola V3xx
Panasonic VS6
Sagem Vodafone 526 - 527
Sagem Vodafone 231 B
Sagem Vodafone 540
Sagem VS1
Sagem VS3
Sagem VS4
Sagem VS2
Sagem VS5
Sagem VF533
Samsung Vodafone 360 M1
Samsung V200
Samsung Vibrant
Sony Ericsson Vivaz U5i
Sony Ericsson Vivaz
Sony Ericsson V800
Sony Ericsson V600i
Sony Ericsson V630i
Sony Ericsson V640i
T-Mobile Vairy Text
T-Mobile Vivacity
Virgin VM 800
VK Mobile VK207i
VK Mobile VK530
VK Mobile VK200
Vodafone V1615
Vodafone Vodafone 150
Vodafone V1240
Vodafone V1415
Vodafone V1520
ZTE Vodafone 547
ZTE Vodafone 125
ZTE Vodafone 553
ZTE V9
ZTE V791
ZTE V793
ZTE V795
ZTE V809
ZTE V829
ZTE V880
ZTE V960 Skate
ZTE Vodafone 351
ZTE Vodafone 550
ZTE Vodafone 547i